DISCLAIMER

Disclaimer Trainen en ontwikkelen

Disclaimer voor www.trainenenontwikkelen.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van trainenenontwikkelen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door trainenenontwikkelen.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van trainenenontwikkelen.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij trainenenontwikkelen.nl

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met trainenenontwikkelen.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

De prijzen die worden genoemd bij de trainingen zijn exclusief BTW

trainenenontwikkelen.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
trainenenontwikkelen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Samenwerkingen

Trainen en Ontwikkelen kan een vergoeding krijgen als je via een link in een blog of artikel overgaat tot aankoop van een product of dienst.

Dit kost u niets extra en is een volledig optionele en naar mijn mening mooie manier om deze website te steunen. Dit zijn producten of diensten waar ik volledig achter sta en die ik over het algemeen zelf gebruik of gebruikt heb. Ik ben hier zeer kritisch in. Ik accepteer geen verzoeken om een promotieartikel te schrijven.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van trainenenontwikkelen.nl op deze pagina.