COLOFON

Colofon trainen en ontwikkelen

Colofon

Uitgever:
Kura Training • Coaching • Advies
Fretweide 38
2727 HH Zoetermeer
KvK 70395500
www.kuratca.nl

De intellectuele eigendomsrechten van de informatie en materialen op deze website berusten bij Kura Training • Coaching • Advies. of bij haar licentiegevers of adverteerders, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.